Quyết định về việc cho phép chuyển nhượng toàn bộ (hoặc một phần) dự án (áp dụng từ ngày 01/3/2022)

Mẫu số 13

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH/THÀNH PH...
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: .../QĐ-UBND

....., ngày ..... tháng ...... năm ........

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc cho phép chuyển nhượng toàn bộ (hoặc một phần) dự án...

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH/THÀNH PHỐ ...

Căn cứ ............................................................;

Căn cứ ............................................................;

Theo đề nghị của ...............................................................

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Chấp thuận cho phép chuyển nhượng toàn bộ (hoặc một phần) dự án bất động sản như sau:

1. Chủ đầu tư chuyển nhượng toàn bộ (hoặc một phn) dự án bất động sản:

- Tên doanh nghiệp: ...................................................................................

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư: ................................  .................................................................

- Địa chỉ: ..........................................................................................................

Là chủ đầu tư dự án .................. theo Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư dự án/Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư/................................................... (các giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương)

2. Bên nhận chuyển nhượng toàn bộ (hoặc một phần) dự án bất động sản:

- Tên doanh nghiệp: ............................................................................................

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư: ............................... .......................................................................

- Địa chỉ: .................................................................................................

3. Thông tin dự án, phần dự án chuyển nhượng:

a) Thông tin đối với trường hợp chuyển nhượng toàn bộ dự án bất động sản:

- Tên dự án đầu tư: ...............................................................................................

- Địa điểm thực hiện dự án: ...................................................................................

- Mục tiêu dự án: ..................................................................................................

- Quy mô của dự án chuyển nhượng (theo Quyết định số .....................): ....................................... ....................................................

(Ghi cụ thể các thông tin tại mục này đối với tất cả trường hợp chuyển nhượng toàn bộ dự án và chuyển nhượng một phần dự án)

+ Quy mô sử dụng đất: ...............................................................................................

+ Tổng vốn đầu tư: ...............................................................................................

+ Quy mô đầu tư xây dựng:

Tổng diện tích sàn xây dựng................................................................ (Đối với dự án đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng để kinh doanh quyền sử dụng đất thì không cần mô tả thông tin này)

Quy mô công trình: ...............................................................................(Đối với dự án đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng để kinh doanh quyền sử dụng đất thì không cn mô tả thông tin này)

+ Số lượng và cơ cấu sản phẩm bất động sản: ...............................................(Đối với dự án đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng để kinh doanh quyn sử dụng đất thì không cần mô tả thông tin này)

- Thời hạn hoạt động của dự án: ...............năm, kể từ ngày được cấp Quyết định chủ trương đầu tư/Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư/........................... (các giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương)

+ Tiến độ thực hiện dự án: .................................................................................................

+ Tiến độ xây dựng cơ bản: ...............................................................................................

+ Tiến độ đưa công trình vào hoạt động (nếu có): .............................................................

+ Tiến độ thực hiện các mục tiêu, hạng mục chủ yếu của dự án .......................

(Chú ý: trường hợp dự án thực hiện theo từng giai đoạn, phải quy định mục tiêu, thời hạn, tiến độ thực hiện, nội dung hoạt động của từng giai đoạn)

- Kết quả thực hiện dự án: ...............................................................................................

b) Thông tin đối với trường hợp chuyển nhượng một phần dự án bất động sản

- Vị trí, địa điểm phần dự án chuyển nhượng (xác định theo quy hoạch chi tiết của dự án được phê duyệt): .............................. Thuộc dự án .....................; địa điểm tại: ..............; do Công ty ..........................(mã số doanh nghiệp ........................, địa chỉ tại: .......................) là chủ đầu tư.

- Chức năng của phần dự án chuyển nhượng (xác định theo quy hoạch chi tiết của dự án được phê duyệt):.....................................................

- Quy mô của phần dự án chuyển nhượng (theo Quyết định số ......): ............................................. ..................................................

+ Quy mô sử dụng đất: .....................................................................................................

+ Tổng vốn đầu tư: ...........................................................................................................

+ Quy mô đầu tư xây dựng:...............................................................................................

Tổng diện tích sàn xây dựng ................................................(Đối với dự án đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng để kinh doanh quyền sử dụng đất thì không cần mô tả thông tin này)

Quy mô công trình: .......................................................(Đối với dự án đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng để kinh doanh quyền sử dụng đất thì không cần mô tả thông tin này)

+ Số lượng và cơ cấu sản phẩm bất động sản: ............................................................(Đối với dự án đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng để kinh doanh quyn sử dụng đất thì không cần mô tả thông tin này)

- Thời hạn hoạt động dự án: ..................năm, kể từ ngày được cấp Quyết định chủ trương đầu tư/Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư/...............................(các giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương)

- Tiến độ thực hiện dự án:

+ Tiến độ xây dựng cơ bản: ............................................................................

+ Tiến độ đưa công trình vào hoạt động (nếu có): ..........................................

+ Tiến độ thực hiện các mục tiêu hoạt động, hạng mục chủ yếu của dự án: .......................

(Trường hợp dự án thực hiện theo từng giai đoạn, phải quy định mục tiêu, thời hạn, tiến độ thực hiện, nội dung hoạt động của từng giai đoạn)

- Kết quả thực hiện dự án: ....................................................................................

Điều 2. Trách nhiệm của bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng:

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

Điều 3. Trách nhiệm của các sở ngành, cơ quan có liên quan:

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

Điều 4. (Các cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan gồm....................) chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- .................;
- Lưu: VT, ......

CHỦ TỊCH
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

 

 


Share on Google Plus

Luật sư Địa ốc

Luật sư chuyên về Bất động sản, tư vấn pháp luật bất động sản và các vấn đề pháp lý, thủ tục liên quan.