Báo cáo quá trình thực hiện toàn bộ/ một phần dự án bất động sản chuyển nhượng (áp dụng từ ngày 01/3/2022)


TÊN CHỦ ĐẦU TƯ
-------

Mẫu số 12

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: ..../....

......, ngày ..... tháng .... năm .......

BÁO CÁO

QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN TOÀN BỘ/MỘT PHẦN DỰ ÁN BẤT ĐỘNG SẢN

 CHUYỂN NHƯỢNG

Kính gửi: - Ủy ban nhân dân tỉnh/thành phố ...

     - ............................................

1. Tên chủ đầu tư: ..................................

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Giấy chứng nhận đầu tư: .................................

- Địa chỉ: ..........................................................................................................

- Người đại diện ..............................................................................................

- Số điện thoại ................................................................................................

- Thông tin khác: .............................................................................................

2. Thông tin chung về dự án

a) Nội dung chính của dự án (dự án chuyển nhượng) đã được phê duyệt (ghi rõ nội dung này đối với tất cả trường hợp chuyển nhượng toàn bộ (hoặc một phần) dự án bất động sản:

- Tên dự án: .................................................................................................

- Địa chỉ: .......................................................................................................

- Diện tích đất: ..............................................................................................

- Thông tin về quy hoạch sử dụng đất: .............................................................................

- Thông tin về quy hoạch xây dựng: .................................................................................

- Thông tin về công trình xây dựng: .................................................................................

(Đối với dự án đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng để kinh doanh quyền sử dụng đất thì không cần mô tả thông tin này)

- Tổng mức đầu tư: 

- Số lượng và cơ cấu sản phẩm bất động sản: ............................(Đối với dự án đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng để kinh doanh quyền sử dụng đất thì không cần mô tả thông tin này)

- Tiến độ dự án: ..............................................................................

- Các nội dung khác: ..............................................................................

b) Nội dung chính của phần dự án chuyển nhượng đã được phê duyệt gồm: 

(Chỉ ghi nội dung này đối với trường hợp chuyển nhượng một phần dự án bất động sản)

- Diện tích đất: ........................................................................................................

- Nội dung về quy hoạch sử dụng đất: ...................................................................

- Nội dung về quy hoạch xây dựng: .......................................................................

- Nội dung về công trình xây dựng: ........................................................................

(Đối với dự án đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng để kinh doanh quyền sử dụng đất thì không cần mô tả thông tin này)

- Tổng vốn đầu tư: ....................................................................................

- Số lượng và cơ cấu sản phẩm bất động sản: ...........................(Đối với dự án đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng để kinh doanh quyền sử dụng đất thì không cần mô tả thông tin này)

- Tiến độ thực hiện: ...........................................................................................................

- Các nội dung khác: .........................................................................................................

3. Các văn bản hồ sơ pháp lý của dự án gồm: ............................................................

- Hồ sơ pháp lý về đầu tư: ................................................................................................

- Hồ sơ pháp lý về quy hoạch, xây dựng: .........................................................................

- Hồ sơ pháp lý về đất đai: ................................................................................................

- Các hồ sơ, giấy tờ, thông tin khác: .................................................................................

4. Quá trình thực hiện dự án:

- Tình hình giải phóng mặt bằng .......................................................................................

- Tình hình được giao đất, cho thuê đất: ...........................................................................

- Tình hình nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất .................................................................

- Tình hình xây dựng hạ tầng kỹ thuật ..............................................................................

- Tình hình xây dựng nhà ở, công trình xây dựng ............................................................

- Tiến độ đã thực hiện của dự án ......................................................................................

- Tình hình huy động vốn: .................................................................................................

Số lượng vốn vay từ các tổ chức tín dụng (ghi rõ thông tin tổ chức tín dụng): ............................... .....................................................

Số lượng vốn đã huy động từ tổ chức, cá nhân: ................................................................

- Tình hình bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê mua nhà ở, nhà, công trình xây dựng (nếu có): 

- Tình hình chuyển nhượng đất cho các nhà đầu tư cấp 2 (nếu có) ..........................

- Tình hình chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho cá nhân, hộ gia đình để tự xây dựng nhà ở (nếu có): .................................................................................

- Các nội dung khác ....................................................................

5. Quá trình thực hiện của phần dự án chuyển nhượng:

Ghi các thông tin nêu tại Mục 4 và các thông tin khác của phần dự án chuyển nhượng.

6. Các quyền và lợi ích của các tổ chức, cá nhân có liên quan (nếu có):.................................  ..............................................................................................................

 Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: ...

CHỦ ĐẦU TƯ
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu)


Share on Google Plus

Luật sư Địa ốc

Luật sư chuyên về Bất động sản, tư vấn pháp luật bất động sản và các vấn đề pháp lý, thủ tục liên quan.

Comment!

0 comments:

Post a Comment