Báo cáo quá trình thực hiện dự án và một phần dự án chuyển nhượng

 Mẫu số 09b

Tên chủ đầu tư ………..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: ……./………

………., ngày …… tháng ….. năm ………

BÁO CÁO

QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN DỰ ÁN VÀ MỘT PHẦN DỰ ÁN CHUYỂN NHƯỢNG

Kính gửi: Ủy ban nhân dân ………………….

1. Tên chủ đầu tư:

- Địa chỉ ........................................................................................................

- Người đại diện ............................................................................................

- Số điện thoại ...............................................................................................

2. Thông tin chung về dự án và phần dự án chuyển nhượng:

a) Thông tin về dự án

- Tên dự án ...................................................................................................

- Địa điểm dự án ...........................................................................................

- Quyết định phê duyệt dự án (Văn bản chấp thuận đầu tư, cho phép đầu tư ….) ...............................................................................................................

- Mục tiêu của dự án: .....................................................................................

- Tổng diện tích đất: ………………………. Trong đó bao gồm: ..........................

+ Quy mô (diện tích đất, quy hoạch sử dụng đất, hệ số sử dụng đất, ……….)

+ Các chỉ tiêu về xây dựng công trình (mật độ xây dựng, diện tích xây dựng, diện tích nhà ở, số lượng nhà ở ………..) .......................................................

+ Tổng mức đầu tư (nêu rõ cơ cấu nguồn vốn) ...............................................

+ Tổng tiến độ và tiến độ chi tiết của dự án .....................................................

+ Các thông tin khác ......................................................................................

b) Thông tin về phần dự án chuyển nhượng

- Diện tích đất ...............................................................................................

- Quy mô công trình .......................................................................................

- Tiến độ thực hiện, hiện trạng .......................................................................

- Hồ sơ pháp lý .............................................................................................

- Các thông tin khác .......................................................................................

3. Các văn bản hồ sơ pháp lý của dự án gồm: ............................................

4. Quá trình thực hiện dự án:

- Tình hình giải phóng mặt bằng .....................................................................

- Tình hình nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất ................................................

- Tình hình xây dựng hạ tầng kỹ thuật .............................................................

- Tình hình xây dựng nhà, công trình xây dựng ...............................................

- Tiến độ thực hiện dự án ...............................................................................

- Tình hình huy động vốn ...............................................................................

- Tình hình bán nhà (hoặc tình hình kinh doanh BĐS) ......................................

- Tình hình chuyển nhượng đất cho các nhà đầu tư cấp 2 ...............................

- Các vấn đề khác .........................................................................................

5. Quá trình thực hiện của phần dự án chuyển nhượng:

- Tình hình giải phóng mặt bằng .....................................................................

- Tình hình nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất ................................................

- Tình hình xây dựng hạ tầng kỹ thuật .............................................................

- Tình hình xây dựng công trình, nhà ở ...........................................................

- Tiến độ thực hiện dự án ...............................................................................

- Tình hình huy động vốn ...............................................................................

- Tình hình kinh doanh bán nhà, (hoặc tình hình kinh doanh bất động sản ........

.....................................................................................................................

- Các vấn đề khác .........................................................................................

6. Các nội dung đã cam kết với khách hàng ................................................

7. Các quyền và lợi ích của các tổ chức, cá nhân có liên quan ...................

 

 

Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu: ……

CHỦ ĐẦU TƯ
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu)

 

Share on Google Plus

Luật sư Địa ốc

Luật sư chuyên về Bất động sản, tư vấn pháp luật bất động sản và các vấn đề pháp lý, thủ tục liên quan.

Comment!

0 comments:

Post a Comment