Đơn đề nghị được nhận chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án bất động sản (áp dụng từ ngày 01/3/2022)

 Mẫu số 11

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----------------

ĐƠN ĐỀ NGHỊ ĐƯỢC NHẬN CHUYỂN NHƯỢNG TOÀN BỘ HOẶC MỘT PHẦN DỰ ÁN BẤT ĐỘNG SẢN

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh/thành phố...

1. Thông tin bên nhận chuyển nhượng dự án

- Tên doanh nghiệp: .......................................................................................

- Địa chỉ: ........................................................................................................

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: .........

- Người đại diện theo pháp luật: .....................................Chức vụ:

- Điện thoại: ........................................... Fax:.................................... Email: ........................

2. Năng lực về tài chính

(Về vốn chủ sở hữu, khả năng huy động vốn,...................... kèm theo giấy tờ, tài liệu chứng minh)

3. Năng lực kinh nghiệm (nếu có)

(Các dự án tương tự đã và đang triển khai về quy mô, vốn đầu tư, ...................., số năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đầu tư bất động sản .............. kèm theo giấy tờ, tài liệu chứng minh): ....... .....................................................................

Đề nghị được nhận chuyển nhượng toàn bộ (hoặc một phần) dự án .......................... với các nội dung chính như sau:

4. Những nội dung cơ bản của dự án

a) Nội dung chính của dự án (dự án chuyển nhượng) đã được phê duyệt (ghi rõ nội dung này đối với tất cả trường hợp chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án bất động sản):

- Tên dự án: .......................................................................................................

- Địa chỉ: .............................................................................................................

- Diện tích đất: ....................................................................................................

- Thông tin về quy hoạch sử dụng đất: ..............................................................

- Thông tin về quy hoạch xây dựng: ..................................................................

- Thông tin về công trình xây dựng: 

(Đối với dự án đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng để kinh doanh quyền sử dụng đất thì không cần mô tả thông tin này)

- Tổng mức đầu tư: .....................................................................................

- Số lượng và cơ cấu sản phẩm bất động sản: ................................(Đối với dự án đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng để kinh doanh quyền sử dụng đất thì không cần mô tả thông tin này)

- Tiến độ dự án: ...........................................................................................

- Các nội dung khác: ...................................................................................

b) Nội dung chính của phần dự án chuyển nhượng đã được phê duyệt gồm:

(Chỉ ghi nội dung này đối với trường hợp chuyển nhượng một phần dự án bất động sản)

- Diện tích đất: ...................................................................................................................

- Nội dung về quy hoạch sử dụng đất: ..............................................................................

- Nội dung về quy hoạch xây dựng ...................................................................................

- Nội dung về công trình xây dựng: ...................................................................................

(Đối với dự án đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng để kinh doanh quyền sử dụng đất thì không cần mô tả thông tin này)

- Tổng vốn đầu tư: ...................................................................................

- Số lượng và cơ cấu sản phẩm bất động sản: ................................ (Đối với dự án đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng để kinh doanh quyền sử dụng đất thì không cần mô tả thông tin này)

- Tiến độ thực hiện: ...................................................................................

- Các nội dung khác: ...................................................................................

5. Cam kết:

Nếu được cấp có thẩm quyền cho phép nhận chuyển nhượng toàn bộ (hoặc một phần) dự án .........................................................................., Công ty chúng tôi xin cam kết thực hiện như sau:

- Về kế hoạch triển khai tiếp dự án ..............................

- Về tiến độ thực hiện .....................................................................................

- Tiếp tục thực hiện các nghĩa vụ của chủ đầu tư đối với khách hàng và các bên có liên quan ....................................... 

 Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: .........

..., ngày... tháng .... năm...
BÊN NHẬN CHUYỂN NHƯỢNG
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu)


Share on Google Plus

Luật sư Địa ốc

Luật sư chuyên về Bất động sản, tư vấn pháp luật bất động sản và các vấn đề pháp lý, thủ tục liên quan.

Comment!

0 comments:

Post a Comment