Đơn đề nghị được nhận chuyển nhượng một phần dự án

 Mẫu số 10b

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

ĐƠN ĐỀ NGHỊ ĐƯỢC NHẬN CHUYỂN NHƯỢNG MỘT PHẦN DỰ ÁN

Kính gửi: ……………………………

1. Tên doanh nghiệp xin nhận chuyển nhượng một phần dự án: ...............

- Địa chỉ ........................................................................................................

- Giấy đăng ký thành lập doanh nghiệp số: ......................................................

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: .....................................................

- Người đại diện theo pháp luật: .....................................................................

2. Năng lực về tài chính (về vốn chủ sở hữu, khả năng huy động vốn....): .......

3. Năng lực kinh nghiệm (các dự án tương tự đã và đang triển khai về quy mô, vốn đầu tư...; số năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đầu tư bất động sản,...): .

4. Đề nghị được nhận chuyển nhượng một phần dự án sau:

a) Thông tin chung về dự án:

- Tên dự án: ..................................................................................................

- Địa điểm: ....................................................................................................

- Nội dung và quy mô dự án: ..........................................................................

- Diện tích sử dụng đất của dự án: .................................................................

- Diện tích đất xây dựng: ................................................................................

- Tổng mức đầu tư: .......................................................................................

b) Thông tin về phần dự án xin nhận chuyển nhượng:

- Vị trí khu đất: ..............................................................................................

- Quy mô công trình: ......................................................................................

- Hiện trạng đang thực hiện:............................................................................

5. Cam kết: Nếu được cấp có thẩm quyền cho phép được nhận chuyển nhượng một phần……..……….., Công ty chúng tôi xin cam kết thực hiện như sau:

- Về kế hoạch triển khai tiếp dự án .................................................................

- Về tiến độ ...................................................................................................

- Tiếp tục thực hiện nghĩa vụ của chủ đầu tư đối với khách hàng và các bên có liên quan .......................................................................................................

.....................................................................................................................

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu.

…..….., ngày ... tháng …. năm …
CHỦ ĐẦU TƯ MỚI
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu)

Share on Google Plus

Luật sư Địa ốc

Luật sư chuyên về Bất động sản, tư vấn pháp luật bất động sản và các vấn đề pháp lý, thủ tục liên quan.

Comment!

0 comments:

Post a Comment