Biên bản giao nhận tiền

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----***------

... , ngày... tháng ... năm ...

 

BIÊN BẢN GIAO NHẬN TIỀN

 

1.     Bên giao tiền (Bên A):

Họ và tên

Giới tính

Sinh ngày

Dân tộc

Quốc tịch

CMND số

Nơi đăng ký HKTT

2.     Bên nhận tiền (Bên B):

Họ và tên

Giới tính

Sinh ngày

Dân tộc

Quốc tịch

CMND số

Nơi đăng ký HKTT

Vào hồi... ngày ... tháng ... năm..., tại..., Bên A đã tiến hành giao số tiền ... cho bên B

Lý do giao nhận tiền:

Giấy biên nhận được lập thành 02 (hai) bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ 01 (một) bản. Hai bên cam kết mua và bán theo đúng thoả thuận đã nêu trên. Nếu bên nào vi phạm sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

 

BÊN GIAO TIỀN

 

 

  

BÊN NHẬN TIỀN

 

XÁC NHẬN CỦA NGƯỜI LÀM CHỨNG VIỆC LẬP VÀ CHUYỂN TIỀN

Tên tôi là:….

Số CMND: ….Ngày cấp:……Nơi cấp: ….

Địa chỉ:…..

Hộ khẩu thường trú: …..

Chỗ ở hiện tại: …..

Xác nhận việc hai bên hoàn toàn tự nguyện thỏa thuận và đã bàn giao đầy đủ số tiền:…….. (Bằng chữ: ……..) theo thỏa thuận.

 

Share on Google Plus

Luật sư Địa ốc

Luật sư chuyên về Bất động sản, tư vấn pháp luật bất động sản và các vấn đề pháp lý, thủ tục liên quan.

Comment!

0 comments:

Post a Comment