Đơn đề nghị cho phép chuyển nhượng toàn bộ (hoặc một phần) dự án bất động sản (áp dụng từ ngày 01/3/2022)

 Mẫu số 10

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

------------

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CHO PHÉP CHUYỂN NHƯỢNG TOÀN BỘ (HOẶC MỘT PHẦN) DỰ ÁN BẤT ĐỘNG SẢN

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh/thành phố..........

1. Thông tin chủ đầu tư chuyển nhượng dự án

- Tên doanh nghiệp: ............................................................................................

- Địa chỉ: ............................................................................................

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: .........

- Người đại diện theo pháp luật: ......................... Chức vụ: .........................

- Điện thoại: .......................................... Fax: ..........................Email:....................................

Hiện đang là chủ đầu tư dự án: ............................................................................................

Thuộc địa bàn phường/xã .............. quận/huyện/thị xã ............... tỉnh/thành phố ................

Đề nghị được chuyển nhượng toàn bộ (hoặc một phần) dự án .................với các nội dung chính như sau:

2. Những nội dung cơ bản của dự án

a) Nội dung chính của dự án (dự án chuyển nhượng) đã được phê duyệt (ghi rõ nội dung này đối với tất cả trường hợp chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án bất động sản):

- Tên dự án: ................................................................................................

- Địa chỉ: .....................................................................................................

- Diện tích đất: ............................................................................................

- Thông tin về quy hoạch sử dụng đất: ................................................................................

- Thông tin về quy hoạch xây dựng ......................................................................................

- Thông tin về công trình xây dựng: ......................................................................................

(Đối với dự án đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng để kinh doanh quyền sử dụng đất thì không cần mô tả thông tin này)

- Tổng mức đầu tư: ...........................................................................................

- Số lượng và cơ cấu sản phẩm bất động sản: .................................................

(Đối với dự án đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng để kinh doanh quyền sử dụng đất thì không cần mô tả thông tin này)

- Tiến độ dự án: .............................................................................................

- Các nội dung khác: ......................................................................................

b) Nội dung chính của phần dự án chuyển nhượng đã được phê duyệt gồm:

(Chỉ ghi nội dung này đối với trường hợp chuyển nhượng một phần dự án bất động sản)

- Diện tích đất: .....................................................................................................................

- Nội dung về quy hoạch sử dụng đất: .................................................................................

- Nội dung về quy hoạch xây dựng: .....................................................................................

- Nội dung về công trình xây dựng: ......................................................................................

(Đối với dự án đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng để kinh doanh quyền sử dụng đất thì không cần mô tả thông tin này)

- Tổng vốn đầu tư: .......................................................................................

- Số lượng và cơ cấu sản phẩm bất động sản: ...........................................

(Đối với dự án đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng để kinh doanh quyền sử dụng đất thì không cần mô tả thông tin này)

- Tiến độ thực hiện: ........................................................................................

- Các nội dung khác: ......................................................................................

3. Lý do đề nghị chuyển nhượng:

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

4. Đề xuất bên nhận chuyển nhượng:

(Tên bên nhận chuyển nhượng; địa chỉ; người đại diện; năng lực tài chính; kinh nghiệm;.............. ..............................)

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

5. Phương án giải quyết về quyền lợi và nghĩa vụ đối với khách hàng và các bên có liên quan:

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

6. Cam kết:

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

(Kèm theo Báo cáo tình hình thực hiện dự án, phần dự án chuyển nhượng).

 Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu:...

..., ngày... tháng... năm ...
CHĐẦU TƯ
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu)


Share on Google Plus

Luật sư Địa ốc

Luật sư chuyên về Bất động sản, tư vấn pháp luật bất động sản và các vấn đề pháp lý, thủ tục liên quan.

Comment!

0 comments:

Post a Comment